Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Uzņemšanas noteikumi 2018.m.g.


atvert 


Izraksts IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBAS RĒZEKNES TEHNIKUMĀ 2018.gadā.

1. Personu uzņem pēc vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības ieguves, ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi šādās profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās, kuru īstenošana notiek par valsts finansējumu:

Izglītības programma Profesionāla
kvalifikācija
Iepriekšējā
izglītība
Mācību
vieta
Mācību
ilgums
(gados)
 Autotransports  Automehāniķis  9.klases Rēzekne 4
 Autotransports  Autoelektriķis  9.klases Rēzekne 4
 Administratīvie un sekretāra pakalpojumi  Klientu apkalpošanas speciālists  12. klases Rēzekne 1,5
 Pārtikas produktu tehnoloģija  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Programmēšana  Programmēšanas tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Datorsistēmas  Datorsistēmu tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Būvdarbi  Apdares darbu tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Enerģētika un elektrotehnika  Elektrotehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Ēdināšanas pakalpojumi  Pavārs  9.klases Rēzekne 4
 Viesnīcu pakalpojumi  Viesmīlības pakalpojumu speciālists  9.klases Rēzekne 4
 Interjera dizains  Interjera noformētājs  9.klases Rēzekne 4
 Koka izstrādājumu izgatavošana  Mēbeļu galdnieks  9.klases Rēzekne 4
 Komerczinības  Transporta pārvadājumu komercdarbinieks  9.klases Rēzekne 4
 Komerczinības  Mazumtirdzniecības komercdarbinieks  9.klases Rēzekne 4
 Ēdināšanas pakalpojumi  Pavārs  9.klases Zilupe 4
 Autotransports  Automehāniķis  9.klases Zilupe 4

2. Ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu personu mācībām tehnikumā uzņem no 2018. gada 1. septembri pēc vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības ieguves vecumā no 17 līdz 29 gadiem šādās arodizglītības programmās:

Izglītības programma Profesionāla
kvalifikācija
Iepriekšējā
izglītība
Mācību
vieta
Mācību
ilgums
(gados)
 Būvdarbi  Apdares darbu strādnieks  9. un 12. klases Rēzekne, Zilupe 1
 Enerģētika un elektrotehnika  Elektromontieris  9. un 12. klases Rēzekne 1
 Gaļas produktu ražošana  Gaļas produktu izgatavotājs  9. un 12. klases Rēzekne 1
 Ēdināšanas pakalpojumi  Pavāra palīgs  9. un 12. klases Rēzekne, Zilupe 1
 Ēdināšanas pakalpojumi  Konditora palīgs  9. un 12. klases Rēzekne 1

3. Personu uzņemšana mācībām Rēzeknes tehnikumā notiek pamatojoties uz šādiem personas iesniegtajiem dokumentiem uzņemšanas komisijai:

  • iesniegumu Rēzeknes tehnikuma direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
  • iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju kopā ar sekmju izrakstu (uzrādot oriģinālu);
  • medicīnisko izziņu (veidlapa Nr.027/u) ar slēdzienu par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
  • piecas fotogrāfijas dokumentiem (3x4 cm);
  • personas, kas stājas Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās arodizglītības programmās, iesniedz apliecinājumu par atbilstību mērķa grupai (4. pielikums);
  • iesniedzot dokumentus, jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase;
  • personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, uzņemšanas komisijai iesniedz dokumentus, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
  • persona papildus uzņemšanas komisijai var iesniegt - raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma vēstuli, apbalvojuma dokumentus, izziņas par ģimenes stāvokli (daudzbērnu ģimenes bērni).

4. Mācībām klātienē uz valsts budžeta finansētajām vietām tehnikumā pieņem dokumentus no 11. jūnija līdz 23. jūlijam ar pagarinājumu uz brīvajām vietām līdz 20. augustam.

5. Mācībām klātienē uz Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajām vietām tehnikumā pieņem dokumentus no 11. jūnija līdz 17. augustam, ar pagarinājumu uz brīvajām vietām līdz 24. augustam.

6. Uzņemšanas komisija strādā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

7. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 4 gadi, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu apliecībā par 9. klasi (2 cipari aiz komata) šādos mācību priekšmetos: (latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, vēsture, matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija, informātika, eksāmeni – latviešu valoda, matemātika).

8. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 1,5 gadi, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu atestātā par 12. klasi (2 cipari aiz komata) šādos mācību priekšmetos: (latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, matemātika, fizika, ķīmija, vēsture, informātika.

9. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 1 gads, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam, Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās arodizglītības programmās, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu apliecībā par 9. klasi.

10. Izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto mācību sasniegumu vidējo vērtējumu, pie vienādas vidējās konkursa balles, priekšroka tiek dota tām personām, kurām izglītības dokumentā uzrādītais mācību priekšmetu vērtējums katrā no priekšmetiem nav zemāks par 4 ballēm vai arī tām personām, kurām konkursa mācību priekšmetos ir mazākais mācību priekšmetu skaits, kuros saņemtais vērtējums ir 4 balles.

11. Ārpus konkursa tiek uzņemtas personas ar speciālām vajadzībām, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.

12. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par valsts budžeta līdzekļiem Rēzeknes tehnikuma visās mācību vietās uzsāk 2018. gada 3.septembrī.

13. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem Rēzeknes tehnikuma visās mācību vietās uzsāk 2018. gada 20. februārī un 3. septembrī.

14. Izglītojamais, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības tehnikumā, ar direktora rīkojumu var tikt atskaitīts no izglītojamo skaita.

Aktīvā pozīcija: Sākums Ārpus mācībām Sports Uzņemšana Uzņemšanas noteikumi 2018.m.g.