Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Uzņemšanas noteikumi 2019.m.g.


atvert 


Izraksts IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBAS RĒZEKNES TEHNIKUMĀ 2019.gadā.

1. Personu uzņem pēc vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības ieguves, ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi šādās profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās, kuru īstenošana notiek par valsts finansējumu:

Izglītības programma Profesionāla
kvalifikācija
Iepriekšējā
izglītība
Mācību
vieta
Mācību
ilgums
(gados)
 Autotransports  Automehāniķis  9.klases Rēzekne 4
 Pārtikas produktu tehnoloģija  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Programmēšana  Programmēšanas tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli  Datorsistēmu tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Būvniecība
 Ēku būvtehniķis
 9.klases  Rēzekne 4
 Būvdarbi  Apdares darbu tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Enerģētika un elektrotehnika  Elektrotehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Ēdināšanas pakalpojumi  Pavārs  9.klases Rēzekne 4
 Viesnīcu pakalpojumi  Viesmīlības pakalpojumu speciālists  9.klases Rēzekne 4
 Interjera dizains  Interjera dizaina speciālists  9.klases Rēzekne 4
 Koka izstrādājumu izgatavošana  Mēbeļu galdnieks  9.klases Rēzekne 4
 Komerczinības  Transporta pārvadājumu komercdarbinieks  9.klases Rēzekne 4
 Ēdināšanas pakalpojumi  Pavāra palīgs  9.klases Rēzekne 1
 Būvdarbi  Apdares darbu strādnieks  9.klases Rēzekne 1
 Autotransports  Automehāniķis  9.klases Zilupe 4
 Viesnīcu pakalpojumi  Viesmīlības pakalpojumu speciālists  9.klases Zilupe 4
 Ēdināšanas pakalpojumi  Pavāra palīgs  9.klases Zilupe 1
 Būvdarbi  Apdares darbu strādnieks  9.klases Zilupe 1

2. Ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu personu mācībām tehnikumā uzņem no 2019. gada 1. septembri pēc vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības  ieguves vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nemācās citās izglītības iestādēs pilna laika izglītības programmās, nav nodarbināti, ir bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas vai nav saņēmuši stipendiju Projektā vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas vai ieguvuši profesionālo kvalifikāciju 12 mēnešus pirms uzņemšanās, šādās profesionālās izglītības programmās:

Izglītības programma Profesionāla
kvalifikācija
Iepriekšējā
izglītība
Mācību
vieta
Mācību
ilgums
(gados)
 Bērnu aprūpe  Auklis  12. klases Rēzekne 1,5
 Pārtikas produktu tehnoloģija  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis  12. klases Rēzekne 1,5
 Būvdarbi  Apdares darbu tehniķis  12. klases Rēzekne, Zilupe 1,5
 Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli  >Datorsistēmu tehniķis  12. klases Rēzekne 1,5

3. Personu mācībām Rēzeknes tehnikumā iesniedz šādus dokumentus:

  • iesniegumu Rēzeknes tehnikuma direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
  • iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju kopā ar sekmju izrakstu (uzrādot oriģinālu);
  • medicīnisko izziņu (veidlapa Nr.027/u) ar slēdzienu par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
  • piecas fotogrāfijas dokumentiem (3x4 cm);
  • personas, kas stājas Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās profesionālās vidējās izglītības programmās, iesniedz apliecinājumu par atbilstību mērķa grupai un dalībnieka anketu;
  • iesniedzot dokumentus, jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase;
  • personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, uzņemšanas komisijai iesniedz dokumentus, kas pilnībā apliecina viņu statusu;

4. Mācībām klātienē uz valsts budžeta finansētajām vietām tehnikumā pieņem dokumentus no 17. jūnija līdz 24. jūlijam ar pagarinājumu uz brīvajām vietām līdz 15. augustam.

5. Mācībām klātienē uz Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajām vietām tehnikumā pieņem dokumentus no 17. jūnija līdz 22. augustam, ar pagarinājumu uz brīvajām vietām līdz 28. augustam.

6. Uzņemšanas komisija strādā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

7. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 4 gadi tiek uzņemtas, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam konkrētajā izglītības programmā, konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu apliecībā par pamatizglītībui (2 cipari aiz komata) šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, vēsture, matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija, informātika, eksāmeni – latviešu valoda, matemātika.

8. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 1 gads tiek uzņemtas, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam konkrētajā izglītības programmā,  konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu atestātā par 9. klasi (2 cipari aiz komata) šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, matemātika, fizika, ķīmija, vēsture, informātika.

9. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 1,5 gadi tiek uzņemtas, atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās profesionālajās vidējas izglītības programmās, konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu atestātā par 12. klasi (2 cipari aiz komata) šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, matemātika, fizika, ķīmija, vēsture, informātika.

10. Izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto mācību sasniegumu vidējo vērtējumu, pie vienādas vidējās konkursa balles, priekšroka tiek dota tām personām, kurām:

  • dokumentā par ieprēkšējo izglītību, uzrādītais sekmju vērtējums katrā no mācību priekšmetiem nav zemāks par 4 ballēm (nav mācību priekšmetu, kuros vērtējums ir 1, 2 vai 3 balles);
  • mācību priekšmetos ir mazāks saņemtais vērtējumu skaits 4 balles.

11. Ārpus konkursa tiek uzņemtas personas ar speciālām vajadzībām, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.

12. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par valsts budžeta līdzekļiem Rēzeknes tehnikuma visās mācību vietās uzsāk 2019. gada 1.septembrī.

13. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem Rēzeknes tehnikuma visās mācību vietās uzsāk 2019. gada 1. septembrī.

14. Izglītojamais, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības tehnikumā, ar direktora rīkojumu var tikt atskaitīts no izglītojamo skaita.

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi Iepirkumi līdz 42000 EUR Uzņemšana Uzņemšanas noteikumi 2019.m.g.

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti