Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.12.2020. - 04.03.2021.)

proekts1Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Tādēļ, lai tehnikuma audzēkņi varētu mācīties modernā vidē, 2021.gada 27.novembrī starp Rēzeknes tehnikumu un SIA “LATGALIJA” tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.27112020/9SAM par profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūvi.

2020.gada 10.decembrī tika saņemta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, savukārt 2020.gada 17.decembrī tika parakstīts būves vietas nodošanas- pieņemšanas akts un uzsākti būvdarbi.

Darbnīcu korpusa pārbūves darbi norit atbilstoši būvdarbu grafikam. Uz doto brīdi objektā ir veikti vairāk kā 70% demontāžas darbi, sākti 1.stāva grīdas atjaunošanas darbi, kā arī ūdens apgādes un kanalizācijas ierīkošanas darbi.

proekts1  proekts1

Kā jau iepriekš tika informēts, šī būvdarbu līguma ietvaros tiks veikti darbi arī projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē”, Nr. 4.2.1.2/19/I/005, ietvaros.

Darbnīcu korpusa pārbūves darbu būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”, savukārt, autoruzraudzību veic darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & arhitektūra”.

Objekta būvniecības darbu izpildes termiņš ir 9 (deviņi) mēneši.

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta finansējums- 595 343.55 eiro

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.12.2020. - 04.03.2021.)