Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (turpmāk – datu subjekts) vispārīgo informāciju par Rēzeknes tehnikumā (turpmāk tekstā – RT) apstrādājamo personas datu apstrādes mērķiem un tiesiskiem pamatiem, apjomu, datu aizsardzību, datu glabāšanas termiņiem, datu subjekta tiesībām attiecībā uz viņa datu apstrādi, kā arī citu informāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām personas datu apstrādes un aizsardzības jomā.    

I.  Pārziņa un datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija   

Personas datu apstrādes pārzinis: Rēzeknes tehnikums, Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604 tel. +371 64633664, pasts@rezeknestehnikums.lv 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: roberts.glaudins@rezeknestehnikums.lv  

II.  Vispārīgie noteikumi   

RT, veicot personas datu apstrādi, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679  (2016. gada 27. aprīlis)  par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – VDAR), Fizisko personu datu apstrādes likumu (turpmāk – FPDAL), kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas ir saistoši RT.    

Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan no ārējām informācijas sistēmām, reģistriem un citiem informācijas avotiem tiesību aktu noteiktajā kārtībā.    

Personas datu apstrādi veic tikai tās RT personas (darbinieki), kuru amata pienākumos ietilpst veikt šādas darbības saskaņā ar normatīvo aktu, darba līgumu, amata aprakstu, un rīkojuma dokumentiem, ievērojot normatīvo aktu prasības datu apstrādes un aizsardzības jomā, kā arī citu RT saistošo tiesību aktu prasības.    

RT veic personas datu apstrādi, ievērojot VDAR 5.pantā noteiktos personas datu apstrādes principus:  

 • nodrošina likumīgu, godprātīgu un datu subjektam pārredzamu datu apstrādi, tikai mērķa sasniegšanai nepieciešamajā minimālajā apjomā;    
 • nodrošina datu precizitāti, ja ir nepieciešams to atjauninot, kā arī dzēšot (iznīcinot) vai labojot neprecīzos datus;   
 • nodrošina precīzu un, ja nepieciešams, atjauninātu personas datu apstrādi, dzēšot (iznīcinot) vai labojot neprecīzos datus;   
 • ievēro datu glabāšanas ierobežojumu, dzēšot (iznīcinot) datus, ja tie vairs nav vajadzīgi noteiktā mērķa sasniegšanai;  
 • nodrošina atbilstošo personas datu drošību un konfidencialitāti, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, īstenojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.   

III.     Personas datu apstrādes likumīgums   

 RT ievēro personas datu apstrādes likumību, apstrādājot datus tikai gadījumā, ja datu apstrādei pastāv atbilstošais tiesiskais pamats. Galvenais tiesiskais pamats datu apstrādei RT ir tiesību aktos noteikto RT funkciju un uzdevumu izpilde vai uz RT attiecināmo juridisko pienākumu izpilde.  Citi tiesiski pamati RT apstrādātajiem datiem var būt:   

 • līgumsaistību nodibināšana un uzturēšana ar datu subjektu;   
 • sabiedrības intereses vai RT likumīgi piešķirtās pilnvaras;  – datu subjektu vai citu fizisko personu vitālo interešu aizsardzība;  – datu subjektu piekrišana.   

IV.   Personas datu apstrādes mērķi   

RT veic datu apstrādi atbilstoši tās definētiem personas datu apstrādes mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. RT, veicot Profesionālās izglītības likumā un citos atbilstošajos normatīvajos aktos tai noteiktās funkcijas un uzdevumus, apstrādā šādus personas datus:   

 • darbinieku personas dati; 
 • izglītojamo personas dati;  
 • videonovērošanas, video un foto informācija;  
 • citu personu, kas iesaistītas projektu īstenošanā vai tiek noslēgtas līgumattiecības, dati.   

V.   Personas datu nodošana trešajām personām   

 RT neizpauž trešajām pusēm datu subjekta personas datus, izņemot šādus gadījumus:   

 • datu nodošana ir nepieciešama, lai likumā noteiktajā kārtībā iesniegtu informāciju kontrolējošām iestādēm vai tiesībsargājošām institūcijām vai izpildītu citu uz RT attiecināmo juridisko pienākumu;   
 • datu nodošana ir paredzēta līgumā vai vienošanās, un notiek apjomā, kas ir nepieciešams  normatīvajos aktos paredzēto funkciju veikšanai;   
 • datu saņēmējam ir likumīgas tiesības pieprasīt un saņemt informāciju normatīvajos aktos paredzēto funkciju veikšanai;   
 • ārējos normatīvajos aktos ir paredzēta valsts informācijas sistēmā iekļauto datu apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām izmantojot datu pārraidi tiešsaistes režīmā normatīvajos aktos paredzēto funkciju veikšanai;   
 • datu nodošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu RT likumīgo interešu aizsardzību ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos;    
 • datu nodošana notiek pamatojoties uz Valsts drošības iestāžu likuma prasībām;   
 • datu nodošana notiek pamatojoties uz datu subjekta skaidru un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.   

 Datu nodošana uz trešo valsti.  Personas dati var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ (trešajās valstīs), ja tam ir tiesisks pamats (piemēram, lai izpildītu starptautisko līgumu saistības vai pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu).   

VI.     Datu subjekta tiesības    

Persona var pieprasīt informāciju par saviem personas datiem:   

 • vai RT apstrādā personas datus;  
 • datu apstrādes mērķi un tiesisko pamatojumu;  – datu kopiju. 

Persona var pieprasīt izlabot personas datus, ja tie ir nepareizi vai nepilnīgi, pieprasīt neatgriezeniski dzēst esošos datus, ja tie ir apstrādāti nelikumīgi vai vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķi, kādiem tie tika apstrādāti, vai atsaucot savu piekrišanu datu apstrādei.  

Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, persona iesniedz rakstveida iesniegumu RT, pamatojoties uz kuru viņai tiek izsniegta atbilde likumā noteiktajā kārtībā.  

VII.  Personas datu aizsardzība   

RT tiek nodrošināta personas datu informācijas apstrāde, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās drošības prasības, izmantojot samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus personas datu aizsardzībai.  

VIII.   Citi jautājumi   

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija:    

Personas dati tiek apstrādāti Latvijas republikā, Eiropas Savienības/ Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).   

RT neveic pilnībā vai daļēji automatizētu lēmumu pieņemšanu

Personas datu glabāšanas termiņš. Personas dati tiek glabāti saskaņā ar RT lietu nomenklatūru. Personas datiem var būt dažāds glabāšanas termiņš, atkarībā no personas datus saturošā dokumenta un tos uzglabā saskaņā ar lietu nomenklatūrā noteikto laika periodu.    

 Personas datu apstrāde ārkārtējās situācijās. Ārkārtējā situācijā RT ir tiesīga veikt papildu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, kuri tiek izdoti uz likuma „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” pamata. Tajā skaitā RT ir tiesīga nodot saņemtos datus citām iestādēm, ja datu nodošana ir tiesiski pamatota un nepieciešama saņēmējam, lai izpildītu minētājos rīkojumos noteiktos uzdevumus.   

Paziņojuma aktuālās redakcijas datums: 30.08.2021.