Cienījamie vecāki!

Aicinām Jūs uz Rēzeknes tehnikuma izglītojamo vecāku kopsapulci

2023. gada 18. oktobrī, plkst 17.30.

Rēzeknes tehnikuma konferenču zālē

vai pieslēdzoties attālināti

Darba kārtībā:

 1. Mācību procesa organizācija 2023./2024. mācību gadā;
  • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība;
  • Mācību stundu apmeklētība;
  • Nosacījumi izglītojamo pārcelšanai nākamajā kursā;
  • Noslēguma eksāmenu norise mācību gada laikā;
  • Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšana un norise.
 2. Izglītības procesa organizēšanu un norisi tehnikumā reglamentējošā iekšējās kārtības dokumentācija (Iekšējās kārtības noteikumi, Stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtība, Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi, Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, u.c.).
 3. Grupu sanāksmes/ individuālas pārrunas ar grupu audzinātājiem.

Direktore                                   B. Virbule

17.05.2023 plkst.15:30 Rēzeknes tehnikuma konferenču zālē notiks jauniešu pašpārvaldes “ZIBSNIS” lielā sanāksme.

Rēzeknes tehnikuma izglītojamo vecāku kopsapulce

2022.gada 1.decembrī plkst.17.30

Darba kārtība:

 1. Mācību procesa organizācija Rēzeknes tehnikumā 2022./2023.m.g.
  • Mācību sasniegumu novērtēšanas kārtība;
  • Skolotāju individuālais darbs ar izglītojamajiem;
  • Dienesta viesnīcas darba organizācija.
 2. Izmaiņas valsts noslēguma pārbaudījumu norisē:
  • Valsts noslēguma pārbaudījumi vispārizglītojošajos mācību priekšmetos;
  • Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.
 3. Ieguldījums audzēkņu personības attīstības veicināšanā un pilsoniskajā izglītībā.
 4. Tikšanās ar mācību grupu audzinātājiem, skolotājiem, administrāciju.

Sapulce notiks Rēzeknes tehnikumā, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Tiks nodrošināta iespēja sapulcē piedalīties attālināti Team platformā. Par nepieciešamību pieslēgties attālināti lūgums sazināties ar mācību grupu audzinātajiem.