Normatīvie akti

Rēzeknes tehnikuma nolikums

Rēzeknes tehnikuma iekšējās kārtības noteikumi

Rēzeknes tehnikuma izglītojāmo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Rēzeknes tehnikuma stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas nolikums

Kārtība par individuālo apmeklējumu un akadēmisko atvaļinājumu piešķišanu Rēzeknes tehnikuma izglītojamajiem

Rēzeknes tehnikuma metodiskās padomes darba organizājas kārtība.

Rēzeknes tehnikuma pedagoģiskās padomes nolikums

Rēzeknes tehnikuma izglītojamo, pedagogu un darbinieku ētikas kodekss

Rēzeknes tehnikuma datu apstrādes un aizsardzības noteikumi

Rēzeknes tehnikuma izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Rēzeknes tehnikuma bibliotēkas reglaments

Rēzeknes tehnikuma bibliotēkas lietošanas noteikumi

Normatīvie akti pieejami iekštīkla portālā: