Uzņemšana

Izglītības programmas
Pēc pamatskolas
Pēc vidusskolas

Cienījamie 9. klašu absolventi!

Rēzeknes tehnikums 2024/2025. mācību gadā aicina Jūs iegūt profesionālu izglītību, kura nākotnē Jums atvērs daudzas durvis un būs kā pirmais solis Jūsu profesionālajā karjerā.

Dokumentus pieņem: no 17. jūnija, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Dokumentus var iesniegt: Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, Tālr.: +371 646 33664

Piedāvājam apgūt šādas izglītības programmas:


Izglītības programmaKvalifikācijaMācību ilgums
  Būvdarbi Apdares darbu tehniķis4
  Būvniecība Ēku būvtehniķis4
  Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli Datorsistēmu tehniķis4
  Enerģētika un elektrotehnika Elektrotehniķis4
  Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs4
  Ēdināšanas pakalpojumi Konditors4
  Koka izstrādājumu izgatavošana Mēbeļu galdnieks4
   Komerczinības Komercdarbinieks4
   Mehatronika Mehatronisku sistēmu tehniķis4
  Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas produktu ražošanas tehniķis4
   Programmēšana Programmēšanas tehniķis4
   Viesnīcu pakalpojumi Viesmīlības pakalpojumu speciālists4

Uzņemšanas noteikumi atrodas šeit.

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA RĒZEKNES TEHNIKUMĀ


Sīkākā informācija par izglītības programmām atrodas šeit

1. Personu mācībām Rēzeknes tehnikumā iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu Rēzeknes tehnikuma direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
 • iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju kopā ar sekmju izrakstu (uzrādot oriģinālu);
 • medicīnisko izziņu (veidlapa Nr.027/u) ar slēdzienu par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
 • četras fotogrāfijas dokumentiem (3×4 cm);
 • iesniedzot dokumentus, jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase;
 • personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, uzņemšanas komisijai iesniedz dokumentus, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
 • persona papildus uzņemšanas komisijai var iesniegt – raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma vēstuli, apbalvojuma dokumentus, izziņas par ģimenes stāvokli (daudzbērnu ģimenes bērni).

2. Mācībām klātienē uz valsts budžeta finansētajām vietām tehnikumā pieņem dokumentus no 17. jūnija līdz 30. jūlijam ar pagarinājumu uz brīvajām vietām līdz 20. augustam.

3. Uzņemšanas komisija strādā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

4. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 4 gadi, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu apliecībā par 9. klasi (2 cipari aiz komata) šādos mācību priekšmetos: (latviešu valoda un literatūra, 1.svešvaloda, vēsture, matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija, informātika), kā arī tiek ņemts vērā centralizētajos eksāmenos par pamatizglītības ieguvi uzrādītie mācību sasniegumu rezultāti.

5. Izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto mācību sasniegumu vidējo vērtējumu, pie vienādas vidējās konkursa balles, priekšroka tiek dota tām personām, kurām:

 • izglītības dokumentā uzrādītais mācību priekšmetu vērtējums katrā no priekšmetiem nav zemāks par 4 ballēm ( nav mācību priekšmetu, kuros vērtējums ir 1, 2 vai 3 balles);
 • mācību priekšmetos ir mazākais mācību priekšmetu skaits, kuros saņemtais vērtējums ir 4 balles.

6. Ārpus konkursa tiek uzņemtas personas ar speciālām vajadzībām, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.

7. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par valsts budžeta līdzekļiem Rēzeknes tehnikuma visās mācību vietās uzsāk 2024. gada 1.septembrī.

8. Izglītojamais, kurš 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības tehnikumā, ar direktora rīkojumu var tikt atskaitīts no izglītojamo skaita.

Cienījamie 12. klašu absolventi!

Rēzeknes tehnikums 2024/2025. mācību gadā aicina Jūs iegūt profesionālu izglītību, kura nākotnē Jums atvērs daudzas durvis un būs kā pirmais solis Jūsu profesionālajā karjerā.

Dokumentus pieņem: no 17. jūnija, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Dokumentus var iesniegt: Varoņu ielā 11a, Rēzeknē, Tālr.: +371 646 33664

Piedāvājam apgūt šādas izglītības programmas:


Izglītības programmaKvalifikācijaMācību vietaMācību ilgums
  Pārtikas produktu tehnoloģijaPārtikas produktu ražošanas tehniķisRēzekne1.5

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA RĒZEKNES TEHNIKUMĀ

Sīkākā informācija par izglītības programmām atrodas šeit

1. Personu mācībām Rēzeknes tehnikumā iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu Rēzeknes tehnikuma direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
 • iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju kopā ar sekmju izrakstu (uzrādot oriģinālu);
 • medicīnisko izziņu (veidlapa Nr.027/u) ar slēdzienu par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
 • četras fotogrāfijas dokumentiem (3×4 cm);
 • iesniedzot dokumentus, jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase;
 • personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, uzņemšanas komisijai iesniedz dokumentus, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
 • persona papildus uzņemšanas komisijai var iesniegt – raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma vēstuli, apbalvojuma dokumentus, izziņas par ģimenes stāvokli (daudzbērnu ģimenes bērni).

2. Mācībām klātienē uz valsts budžeta finansētajām vietām tehnikumā pieņem dokumentus no 17. jūnija līdz 30. jūlijam ar pagarinājumu uz brīvajām vietām līdz 20. augustam.

3. Uzņemšanas komisija strādā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

4. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 1,5 gadi tiek uzņemtas, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam konkrētajā izglītības programmā, konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu atestātā par 12. klasi (2 cipari aiz komata) šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, matemātika, fizika, ķīmija, vēsture, informātika.

5. Izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto mācību sasniegumu vidējo vērtējumu, pie vienādas vidējās konkursa balles, priekšroka tiek dota tām personām, kurām:

 • izglītības dokumentā uzrādītais mācību priekšmetu vērtējums katrā no priekšmetiem nav zemāks par 4 ballēm (nav mācību priekšmetu, kuros vērtējums ir 1, 2 vai 3 balles);
 • mācību priekšmetos ir mazāks saņemtais vērtējumu skaits 4 balles.

6. Ārpus konkursa tiek uzņemtas personas ar speciālām vajadzībām, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.

7. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par valsts budžeta līdzekļiem Rēzeknes tehnikuma visās mācību vietās uzsāk 2024. gada 1.septembrī.

8. Izglītojamais, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības tehnikumā, ar direktora rīkojumu var tikt atskaitīts no izglītojamo skaita.