Vai ir iestājpārbaudījumi, lai iestātos Rēzeknes tehnikumā?

 1. Uzņemšanai mācībām Rēzeknes tehnikumā iestājpārbaudījumi nav paredzēti.
 2. Audzēkņus mācībām tehnikumā uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā mācību sasniegumu vērtējumu iepriekš iegūtās izglītības dokumentā:
  • apliecībā par pamatizglītību – latviešu valoda un literatūra, 1.svešvaloda, vēsture, matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija, informātika, kā arī tiek ņemti vērā centralizētajos eksāmenos par pamatizglītības ieguvi uzrādītie mācību sasniegumu rezultāti;
  • atestātā par vidējo izglītību – latviešu valoda un literatūra, 1.svešvaloda, matemātika, fizika, ķīmija, vēsture, informātika.
 3. Izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto mācību sasniegumu vidējo vērtējumu, pie vienādas vidējās konkursa balles, priekšroka tiek dota tām personām, kurām:
  • izglītības dokumentā uzrādītais mācību priekšmetu vērtējums katrā no priekšmetiem nav zemāks par 4 ballēm ( nav mācību priekšmetu, kuros vērtējums ir 1, 2 vai 3 balles);
  • sekmju izrakstā  priekšmetos ir mazākais mācību priekšmetu skaits, kuros saņemtais vērtējums ir 4 balles.

Vairāk par uzņemšanu šeit.


Ziņa ievietota 25.08.2022 (atjaunota 23.05.2023)

Pāriet pie ziņu saraksta