DISKUSIJA – izaicinājums, jauna pieredze un  prasmes

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts JaPS – ,,Jauno politiķu skola’’, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

Oktobrī notika projekta 1.mācību sesija, kur apguvām diskusijas vadīšanas pamatus. Tāpēc novembrī bija jāpilda mājas darbs – jānovada diskusija par tēmu ,,Ilgtspējīga zaļā Eiropa’’ citiem jauniešiem un jāiepazīstina viņus ar programmas Erasmus + prioritātēm un ES jaunatnes mērķiem.

Diskusijas katras projekta skolas komanda  varēja vadīt sev ērtā laikā līdz 29.novembrim. Diskusijās kopumā piedalījās ap 300 jaunieši, aptaujas anketas par norisi aizpildīja 254 dalībnieki.

29. novembrī notika visu projekta dalībnieku no Rēzeknes 5.pamatskolas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Rugāju vidusskolas un Rēzeknes tehnikuma  tiešsaistes sanāksme.  Tās mērķis  bija iepazīsties ar anketēšanas rezultātiem un  dalīties diskusiju vadīšanas pieredzē.

Vairāki jaunieši uzsvēra to, ka jāuzlabo savas runas prasmes, jābūt labāk sagatavotiem , bet vislielākās grūtības sagādāja citu jauniešu pasivitāte un nevēlēšanās paust savu viedokli. 50% atzina, ka arī turpmāk labprāt vadītu vienaudžu diskusijas.

Svarīgākās atziņas no aptaujas  rezultātiem:

  • 46 % aptaujāto atzina, ka viņiem bija minimāla informācija par ES jaunatnes mērķiem;
  • tikai 9 % jauniešu dziļi izprot vides ilgtspējas tēmu, ikdienā lielākā daļa iesaistās atkritumu šķirošanā, bet maz domā par  resursu saudzēšanu, otrreiz lietojamo priekšmetu izmantošanu, attiekšanos no nebūtiskām lietām;
  • 76% dalībnieku turpmāk vairāk pievērsīs  uzmanību šim jautājumam, 71% atzīst, ka vēlas iesaistīties diskusijās, aptaujās par sabiedrībai svarīgam tēmām.
  • Izglītības iestāžu ieguldījumu vides ilgtspējas jomā lielākā daļa – 66% – atzīst par viduvēju un ierosina izvietot atkritumu šķirošanas konteinerus, rīkot izglītojošus pasākumus, akcijas.

Informāciju apkopoja projekta dalībniece  Betija Elizabete Cauņa

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”


Ziņa ievietota 05.12.2023 (atjaunota 14.12.2023)

Pāriet pie ziņu saraksta