8.maijā 56 jaunieši no septiņām  izglītības iestādēm tikās, lai ar neformālas mācīšanās metodi – simulāciju apgūtu politikas pamatus un dziļāk  izprastu  lēmumu pieņemšanas  principus. Aktivitātes iniciatori un organizatori – Rēzeknes tehnikuma jauniešu pašpārvalde programmas Erasmus+ jauniešu līdzdalības projekta JaPS – “Jauno politiķu skola”, projekta nr. nr.2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758 ietvaros.

Pasākums norisinājās visas dienas garumā, vairākos posmos. Sākumā iepazīstinājām jauniešus un viesus  ar projekta ideju un pasākumiem, kuri notika mācību gada laikā. Turpinājumā katrs “deputāts” devās uz kādu no komisijām, lai diskutētu  par  jautājumiem, kuri šobrīd ir Latvijas Republikas Saeimas darba kārtībā vai tiek aktīvi apspriesti sabiedrībā. Komisiju nosaukumi atbilda mūsu Saeimas reālām komisijām – Sociālo  un darba lietu, Izglītības, kultūras un zinātnes, Juridiskā, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas. Katras grupas  uzdevums bija uzklausīt visu “deputātu” viedokļus un argumentus un izvirzīt pārstāvjus publiskajām debatēm.

Pēc pusdienām devāmies uz Latgales vēstniecību Gors, kur mazajā zālē notika “lielā sēde” –  uzklausījām atšķirīgus viedokļus par pieciem  jautājumiem un balsojām par katru no tiem. Uzstāties bija satraucoši – gan tāpēc, ka tas notika tik lielā un nozīmīgā telpā, gan tāpēc, ka mūs filmēja  Latgales reģionālās televīzijas kameras, arī projekta un tehnikuma operatori. Sēdē piedalījās, runāja un balsoja tikai jaunieši, bet sēdi vēroja  arī skolu direktori, projekta eksperti un mācību vadītāji, Rēzeknes valstspilsētas domes un uzņēmumu pārstāvji, vecāki.

Diskutējām, prezentējām un balsojām par šādiem jautājumiem:

Dienas noslēgumā izvērtējām aktivitāti kopā ar kouču, aizpildījām izvērtēšanas anketas  un baudījām lieliskas vakariņas kafejnīcā “Zīds”.

Dažas  atziņas no pasākuma izvērtēšanas anketām.

Paldies jauniešiem no Rēzeknes tehnikuma, Rēzeknes 5.pamatskolas, Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma, Ludzas 2.vidusskolas, Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas, Latgales  Mūzikas un mākslas vidusskolas, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas par iesaistīšanos un līdzdalību.

Ļoti pateicamies politikas ekspertam Veiko Spolītim, kurš visu dienu mūs atbalstīja, konsultēja, palīdzēja sagatavoties debatēm.

Projekta komanda – Betija Elizabete, Katarina, Ērika, Ailins, Solvita

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts JaPS – “Jauno politiķu skola”, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

Projekts JaPS ietvaros jau otro reizi devāmies mācību ekskursijā uz Latvijas Republikas Saeimu. Šoreiz mērķis – apmeklēt komisiju sēdes, lai vērotu to darbu un veidotu dziļāku izpratni par to, kā tad īsti top likumi, kuri mums visiem jāievēro.

Nebija viegli saskaņot komisiju apmeklējumu, jo to darbs notiek dažādās dienās, dažādos laikos, dažu komisiju sēdes ir slēgtas, kā arī komisijām ir nelielas darba telpas, tāpēc apmeklētāju skaits  ir ierobežots. Neskatoties uz organizatoriskām grūtībām, lielākajai  daļai  JaPS dalībniekiem bija iespēja  piedalīties aktivitātē.

Mēs bijām klāt Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kur galvenais jautājums darba kārtībā bija Veselības jautājumu apguve skolās. Deputātus interesēja mūsu viedoklis – vai Veselības mācība ir jāiekļauj izglītības programmās kā atsevišķs mācību priekšmets. Mēs arī komentējām  monitoringa pētījumu rezultātu neprecizitāti. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē tika skatīts jautājums par skolas pieejamību  un mums bija iespēja pastāstīt par to, cik lielā mērā mūsu skolās ir domāts par iekļaušanu un cik tās ir pieejamas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē tika iekļauts īpašs jautājums par valsts ekonomikas attīstību nākotnes perspektīvā, bet tika apspriests arī jautājums par energo un siltuma resursiem. Komisijas vadītāja pēc sēdes veltīja laiku sarunai ar jauniešiem.

Svarīgākās atziņas. Sapratām, ka lielākais politiķu darbs nav balsošana, bet gan diskusijas , sarunas komisijās un tas nav nemaz tik viegls, jo jāiedziļinās dažāda satura jautājumos, jākomunicē ar ministriju,  valsts iestāžu un sabiedrības grupu pārstāvjiem. Piemēram, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas darbā piedalījās gan Veselības ministrijas , gan Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, viņu viedokļi konkrētajā jautājumā ievērojami atšķīrās.

Liels paldies komisiju vadītājām S.Ābramai, A.Zariņai -Stūrei par sadarbību. Īpaši liels paldies Leilai Rasimai , jo pateicoties viņai  izdevās iegūt šo interesanto un vērtīgo pieredzi.

Esam gandrīz gatavi lielajam izaicinājumam “Saeimas sēdes simulācijai” 8.maijā.

Projekta darba grupas dalībniece B.E.Cauņa

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”

Pieteikties un piedalīties aicinām pilsoniski aktīvus jauniešus, kuriem ir argumentēts viedoklis un drosme darboties sabiedrības interešu labā!

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts JaPS – ,,Jauno politiķu skola’’, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

Tā saucās kārtējā programmas Erasmus+ projekta “JaPS” aktivitāte – publiskās runas festivāls.

Kāpēc publiskā runa?  Lai iemācītos droši, argumentēti un ar pārliecību paust viedokli par kādu visai sabiedrībai un pašam runātājam svarīgu tēmu vai risināmo jautājumu.

Tēmas izvēlējās paši jaunieši:

Festivāls norisinājās trīs kārtās. Sākumā dalībnieki darbojās pāros-prezentēja runu viens otram, pārrunāja, ieteica , komentēja un veica korekcijas, pārdomāja izmaiņas. Turpinājumā  runu prezentēšana notika 5-6 dalībnieku grupās kopā ar kādu no ekspertiem. Noslēgumā runājām lielajā auditorijā un  katrs saņēma vērtējumu, ieteikumus, komentārus no katra eksperta un citiem projekta dalībniekiem.

100% aktivitātes dalībnieki atzina, ka ideja par pakāpenisku auditorijas paplašināšanu ļoti palīdzēja pārvarēt stresu un labāk sagatavoties. Vairāk nekā puse jauniešu atzina , ka ir daudz gatavāki turpmāk uzstāties publiski. Izrādījās, ka dažiem tā bija pirmā šāda veida pieredze. Kopumā aktivitāte tika novērtēta kā izcila vai  ļoti laba.

Paldies ekspertiem – Krišjānim Berķim, Diānai Čakšei, Sandrai Laizānei un Veiko Spolītim.

Informāciju sagatavoja projekta komandas pārstāve B.E.Cauņa un konsultants S.Pavlovska

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts JaPS – “Jauno politiķu skola”, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

            Mācību diena solījās būt un arī bija ļoti īpaša, jo nodarbības vadīja divi, ļoti atšķirīgi eksperti. Pirmajā nodarbībā runājām par stresu ikdienā un pirms  uzstāšanās  vai citiem atbildīgiem pasākumiem. Dalījāmies savā dažādajā pieredzē,  uzklausījām ekspertes Ineses padomus , uzzinājām par dažādām uztraukuma pārvarēšanas metodēm un  tehnikām.

            Pēc pusdienām, kurās baudījām arī slavenās Rēzeknes tehnikuma pankūkas, nodarbības bija veltītas publiskajai runai. Ļoti daudz un aktīvi darbojāmies – trenējām  dikciju, meklējām humora dzirksti, uzstājāmies. Gan uztraucāmies, gan smējāmies, gan sadarbojāmies.

            Lai izprastu, kādi ir galvenie ieguvumi un, cik gatavi esam nākamajam solim, aizpildījām arī izvērtēšanas anketu. Anketēšanas dati:

83 % dalībnieki mācību sesijas norisi novērtē kā izcilu. Katram, protams, ir īpašas atziņas un ieguvumi, bet biežāk minētie ir – elpošanas “kvadrāts” satraukuma mazināšanai, improvizācijas un humora izmantošana uzstāšanās veidošanā. Nākamā projekta aktivitāte ir publiskās runas festivāls “Man ir ko teikt”. Aptaujas rezultāti liecina, ka mācību sesija palīdzēja mums sagatavoties savas runas prezentēšanai, bet vēl neesam droši par to, cik kvalitatīvi spēsim sagatavot argumentētu runu.

            Gan dienas izvērtēšanā, gan aptaujā domājām arī  par to, kuras ir tās tēmas, par kurām vēlamies rakstīt, runāt, paust viedokli. Galīgais tēmu saraksts taps tuvākajā laikā, bet visvairāk mūs interesē dažādu atkarību problēmas un kā tās risināt, dzīvnieku un vides aizsardzība, valsts drošība , jauniešu mentālā veselība un  centralizēto eksāmenu kārtošanas problēmas.

            Lai publiskās runas festivālā būtu drošāki, sapratām arī, ka nepieciešams labāk iepazīties, tāpēc pēc mācību sesijas organizējām saliedēšanās aktivitāti “Picērija”, kuras laikā paši cepām un degustējām picas.

Paldies ekspertiem Inesei Dreļai un Krišjānim Berķim par sadarbošanos, iegūtajām prasmēm un pieredzi! Ļoti liels paldies arī skolotājai Elīnai Kvitovai par “Picēriju”!

Informāciju apkopoja Ērika Kučere un projekta konsultants Solvita Pavlovska

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts

JaPS – “Jauno politiķu skola”, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

Saskaņa ar projekta aktivitāšu plānu, janvāra mēnesī mums uz tikšanos un diskusiju par aktuālām tēmām bija jāaicina izglītības iestāžu vadība vai padome. Tā kā projektā piedalās jaunieši no vairākām  skolām, vienojāmies, ka  norises datumu, dalībnieku skaitu un sarunas tēmas katra komanda noteiks pati.

Pēc tikšanās organizējām elektronisko aptauju par norisi  un 7.februārī  komandu pārstāvju grupā tikāmies tiešsaistē, lai dalītos ar pieredzi – par kādām tēmām tika runāts, kādi lēmumi pieņemti, kā jutāmies un vai šādas tikšanās jāorganizē arī turpmāk.

No aptaujas rezultātiem secinām, ka 50 % jauniešu tā ir pirmā šāda veida pieredze un daudzi bija uztraukušies. 75 % jaunieši uzskata, ka esam sadzirdēti un pārmaiņas būs, bet ir arī daži skeptiķi. Tikai daži atzina, ka bija ļoti aktīvi diskusijas dalībnieki, lielākā daļa centās iesaistīties un saprot, ka tikai pieredze var dot pārliecinātu darbošanos.

Pārsvarā tika runāts par vides ilgtspējas jautājumiem un sapratām, ka nevienā no iestādēm nav radīti apstākļi atkritumu šķirošanai, kā arī nepietiekami pievēršam uzmanību  resursu taupīšanai. Rēzeknes tehnikumā tikšanās laikā mēs runājām arī par vienlīdzīgām iespējām ēdnīcā un mācību konsultāciju grafiku. 

Ceram, ka izglītības iestāžu vadība sadzirdēja mūs, jo tas būs stimuls arī turpmāk pārstāvēt jauniešu viedokli un uzlabot mācību un dzīves vidi.

Informāciju apkopoja  Katarina Rēze un projekta konsultants Solvita Pavlovska

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts

JaPS – “Jauno politiķu skola”, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

6.decembrī projekta jauniešu grupa devās uz Rīgu, uz Latvijas Republikas Saeimas namu, jo kur gan citur veidot izpratni par to, ko īsti dara Saeimas deputāti, kādā vidē viņi strādā, kāds ir Saeimas protokols.

Patiesībā ikviens Latvijas iedzīvotājs vai pat ciemiņi no citām valstīm var pieteikties ekskursijai uz Saeimas namu – vien jānosūta pieteikums un jāvienojas par konkrētu ekskursijas laiku. Mēs arī uzzinājām, ka mūsu Saeima ir viena no atvērtākajām Eiropā, jo sēdes drīkst vērot gan klātienē, gan internetā, gan ierakstu formātā, var uzzināt ikvienu balsojuma rezultātu.

Dodoties uz Saeimu , katram jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam, kā arī jāiziet drošības kontrole. Mums bija iespēja ielūkoties Saeimas sēžu zālē, tikties ar partijas Vienotība deputātu Ainaru Latkovski un pat nofotografēties. Deputāts atbildēja uz mūsu jautājumiem par to, kāds bija viņa politiķa karjeras ceļš, ar kādam grūtībām jāsaskaras politiķim u.c. Pēc tam apmeklējām Saeimas bibliotēkas lasītavu, kur apskatījām ārvalstu delegāciju dāvinātos suvenīrus.

Otrajā ekskursijas daļā devāmies uz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas telpām, kur Progresīvo partijas deputātes Leilas Rasimas palīdze Paula Zvejniece izskaidroja, kādu darbu deputāti veic komisijās, kā tiek veidotas komisijas, kāpēc tās ir nepieciešamas un atbildēja arī uz jautājumiem, piemēram :  “Kas jādara, lai kļūtu par politiķi?”.

Lai apkopotu informāciju par mācību ekskursijas atziņām un ieguvumiem , jau nākamajā dienā izveidojām elektronisku aptaujas  anketu. Visi dalībnieki atzīst, ka ekskursija bija vērtīga, 90% aptaujāto tagad labāk izprot Saeimas un deputātu darba specifiku. 67% aptaujas dalībnieki uzskata, ka katram jaunietim būtu jāapmeklē Saeimas nams, bet pārējie domā, ka tas jādara tikai tiem, kurus interesē politika. 62% respondentu  apsver domu iesaistīties politikā. 76%  ekskursijas dalībnieki saka, ka turpmāk vairāk sekos līdzi Saeimas darbam.

Aptaujas rezultāti liecina, ka mācību ekskursijas mērķis ir sasniegts, jo jauniešu izpratne un arī interese par politiku ir palielinājusies. Ar nepacietību gaidīsim nākamās aktivitātes un īpaši – iespēju vēlreiz doties uz Saeimu, lai klātienē vērotu sēdes norisi.

Informāciju apkopoja  Amanda Ignatjeva-Ivanova un projekta konsultants Solvita Pavlovska

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts JaPS – ,,Jauno politiķu skola’’, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

Oktobrī notika projekta 1.mācību sesija, kur apguvām diskusijas vadīšanas pamatus. Tāpēc novembrī bija jāpilda mājas darbs – jānovada diskusija par tēmu ,,Ilgtspējīga zaļā Eiropa’’ citiem jauniešiem un jāiepazīstina viņus ar programmas Erasmus + prioritātēm un ES jaunatnes mērķiem.

Diskusijas katras projekta skolas komanda  varēja vadīt sev ērtā laikā līdz 29.novembrim. Diskusijās kopumā piedalījās ap 300 jaunieši, aptaujas anketas par norisi aizpildīja 254 dalībnieki.

29. novembrī notika visu projekta dalībnieku no Rēzeknes 5.pamatskolas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Rugāju vidusskolas un Rēzeknes tehnikuma  tiešsaistes sanāksme.  Tās mērķis  bija iepazīsties ar anketēšanas rezultātiem un  dalīties diskusiju vadīšanas pieredzē.

Vairāki jaunieši uzsvēra to, ka jāuzlabo savas runas prasmes, jābūt labāk sagatavotiem , bet vislielākās grūtības sagādāja citu jauniešu pasivitāte un nevēlēšanās paust savu viedokli. 50% atzina, ka arī turpmāk labprāt vadītu vienaudžu diskusijas.

Svarīgākās atziņas no aptaujas  rezultātiem:

Informāciju apkopoja projekta dalībniece  Betija Elizabete Cauņa

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”

Erasmus+ programmas Jauniešu līdzdalības projekts

JaPS – ,,Jauno politiķu skola’’, projekta nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000125758

23.oktobrī Rēzeknes tehnikumā pulcējās visi Jauno politiķu skolas dalībnieki no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Rēzeknes 5.pamatskolas, Rugāju vidusskolas un , protams,  Rēzeknes tehnikuma.  Sesijas mērķis bija  kopā ar ekspertiem apgūt diskusijas vadīšanas principus, metodes ,prasmes , arī iegūt izpratni un veicināt interesi par politiku, politikas aktualitātēm pašvaldību, valsts un ES mērogā.

Ar mums kopā visas dienas garumā darbojās divi eksperti – koučs Kristīna Kastronovo un  politiķis Veiko Spolītis. Iepazināmies, darbojāmies grupās, mācījāmies reklamēt savas idejas, simulējām diskusijas vadīšanu par mākslīgo intelektu, analizējām savu un citu sniegumu, iedrošinājām viens otru, daudz jautājām un daudz atbildējām.  Pēc pusdienām nodarbības vadīja politikas eksperts . Ar spēles Kahoot palīdzību noskaidrojām savas zināšanas un izpratnes politikas jomā līmeni, izglītojāmies jautājumos par politikas vēsturi, ‘’karojošo politiku’’, politikas līmeņiem – pašvaldība, valsts, ES. Noslēgumā vēlreiz sacentāmies Kahoot spēlē par to, ko jaunu esam iemācījušies , uzzinājuši. Cīņa bija sīva.

Mācību sesijas noslēgumā vienojāmies par nākamās aktivitātes ,,Eksāmens. Jauniešu diskusija’’ norises laiku un uzdevumiem, kā arī aizpildījām aptaujas anketu par mācību sesiju.

Aptaujas anketā bija 10 jautājumi, neliels ieskats tās rezultātos:

Projekta nākamā aktivitāte ,,Eksāmens- ,,Informatīvā kampaņa. Diskusija’’ norisināsies katrā iesaistītajā izglītības iestādē novembra mēnesī. Rezultātus apkopos katra darba grupa atsevišķi un prezentēs tos tiešsaistes tikšanās laikā. 

Informāciju apkopoja  Betija Elizabete Cauņa

Projekta konsultants Solvita Pavlovska

“Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”