Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004

Kopējās projekta izmaksas – 4 429 426,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 441 395,85 EUR, valsts budžeta finansējums- 607 305,15 EUR, neattiecināmās izmaksas 380 725,00 EUR

2017.gada 5.janvārī starp Rēzeknes tehnikumu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 par Eiropas Savienības fonda projekta “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu.

Projekta mērķis ir modernizēt Rēzeknes tehnikuma infrastruktūru, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību saskaņā ar Rēzeknes tehnikuma izstrādāto Attīstības un investīciju stratēģiju 2015.-2020.gadam.

Rēzeknes tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru projektā paredzētās darbības īstenoja 70 mēnešu laikā – no 2017.gada 5.janvāra līdz 2022.gada 31.oktobrim – un tā ietvaros visas plānotās darbības tika sekmīgi veiktas un projekta mērķis sasniegts.

Projekts tika īstenot Varoņu ielā 11A, Rēzeknē un projekta ietvaros tika veiktas šādas Rēzeknes tehnikuma modernizēšanas darbības:

veikti multifunkcionālās zāles jaunbūves darbi;

veikta mācību darbnīcu ēkas pārbūve;

nodrošināta aprīkojuma iegāde 2 prioritāro izglītības programmu īstenošanai – IP “Kokizstrādājumu izgatavošana” un IP “Mehatronika”.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 429 426,00 EUR, kuras veido: projekta attiecināmā summa EUR 4 048 701,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 441 395,85 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 607 305,15 EUR un projekta neattiecināmā summa EUR 380 725,00 EUR.