Kopš 2017./2018. mācību gada  Rēzeknes tehnikums ir piedalījies projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā. Līdz ar 2022./2023. mācību gada beigām ir noslēgusies arī projekta darbība.

Projekta īstenošanas laikā atbalstu no Projekta līdzekļiem saņēma vairāki simti Rēzeknes tehnikuma izglītojamo, kas izpaudās kā: nodrošināti individuālie mācību līdzekļi, transporta un naktsmītnes izdevumu kompensācija, atbalsts ēdināšanas nodrošināšanā kā arī izglītojamie saņēma konsultatīvo atbalstu.

Izglītojamajiem ir nepieciešama daudzveidīga palīdzība sekmīgai mācību procesa norisei, tādēļ projektā īstenotās aktivitātes bija vērā ņemams atbalsts mācību procesa īstenošanā gan pašiem izglītojamajiem, gan tehnikuma pedagogu kolektīvam.  Par projekta  “PuMPuRS” atbalsta lietderību vēsta arī daudzās jauniešu un viņu ģimeņu pozitīvās atsauksmes, kurās viņi atzīst, ka dalība projektā viņiem un viņu ģimenēm ir svarīgs atbalsts.

Projekta ietvaros Rēzeknes tehnikuma skolotājiem bija iespēja īstenot savu profesionālo kompetenču pilnveidi un piedalīties supervīzijās.

Paldies projekta atbalsta komandai, IAP sagatavotājiem un uzraudzītājiem par sadarbību un palīdzību atbalsta nodrošināšanā un projekta īstenošanā.

DARBS PROJEKTĀ TURPINĀS.

Rēzeknes tehnikumā rit 11 mācību semestris projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Mācību iestādē 2022./2023.mācību gada 1. semestrī Projekta PuMPuRS darbība turpinās, atbalstot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas grupas audzēkņus, ar mērķi mazināt izglītības iestādes priekšlaicīgas pamešanas risku.

Šajā mācību semestrī ir sagatavoti un tiek īstenoti 54 individuālā atbalsta plāni. Visi projektā iesaistītie izglītojamie izmanto ekonomisko atbalstu. Ekonomiskos riskus mazinot, no projekta līdzekļiem izglītojamajiem tiek kompensēti izdevumi par ēdināšanu, sabiedrisko transportu, dienesta viesnīcas apmaksa, individuālo mācību līdzekļu iegāde.

Projekta ietvaros, profesionālās izglītības skolotājiem, ir iespēja īstenot profesionālās kompetences pilnveidi.